woensdag 24 juni 2009

Kent u de Beloftenbank of Pledgebank?

Heb je al gehoord over de Pledgebank of Beloftenbank? Het is een initiatief in de geest van Pay It Forward waarbij er geprobeerd wordt om via een sneeuwbaleffect iets positiefs teweeg te brengen. In Engeland heeft de Beloftenbank al heel wat goede resultaten bereikt, zoals een drastische vermindering van het gebruik van plastic boodschappentassen of het oproepen om te gaan stemmen.

maandag 8 juni 2009

Rechten van het Kind

Het Verdrag inzake de rechten van het kind is gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 en werd van kracht op 2 september 1990, na ratificatie door 20 lidstaten. Het wordt meestal het Kinderrechtenverdrag genoemd.

In het verdrag wordt onder een kind verstaan, ieder mens jonger dan 18 jaar, tenzij volgens het op het kind van toepassing zijnde recht de meerderjarigheid eerder bereikt wordt.

De beschermde rechten van het kind zijn:

1. voorrang voor het belang van het kind (art. 3)

2. recht op
- leven (inherent recht, art. 6)
- een naam en nationaliteit (art. 7-8)
- gepaste vrije mening (art. 12-15)
- privacy en een thuis (art. 16), band met de ouders (art. 18)
- aangepaste informatie (o.a. kinderboeken, art. 17), onderwijs (art. 28-29)
- de grootst mogelijke geneeskundige verzorging (art. 24-25)
- sociale zekerheid (art. 26), een toereikende levensstandaard (art. 27)
- vrije tijd, spel, en dergelijke (art. 31)

3.bijzondere bescherming van
- pleegkinderen (art. 20), adoptiekinderen (art. 21), vluchtelingen (art. 22)
- gehandicapte kinderen (art. 23)
- minderheden (art. 30)
- kinderen tijdens gewapende conflicten (art. 38)
- verwaarloosde of misbruikte kinderen (art. 39)
- kinderen die vervolgd worden voor een strafbaar feit (art. 40)

4. bescherming tegen
- discriminatie (art. 2)
- wederrechtelijk overbrengen naar een ander land (art. 11)
- geweld, misbruik, verwaarlozing (art. 19, art. 36)
- economische uitbuiting (art. 32)
- verdovende middelen of drugs (art. 33)
- seksuele exploitatie en seksueel misbruik (art. 34)
- ontvoering en kinderhandel (art. 35)
- foltering, doodstraf, levenslange gevangenisstraf, willekeurige vrijheidsberoving (art. 37)